Rosh Hashaná 5774 – Mensagem do presidente da Câmara Brasil Israel, Jayme Blay